Wyszukaj w serwisie

X sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 27.06.2019 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się X sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.                                                                                                                                                           

12. Wolne wnioski.