VIII Sesja Rady Gminy

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 20.05.2019 r. o godz. 17.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy  Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na  2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew i nadania jej statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Ciężkowice, Polska Cerekiew na terenie gminy Polska Cerekiew.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Ciężkowice. 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwały nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

13. Przyjęcie sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 rok.

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXII/114/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016 -2020.

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za 2018 rok.

16. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej  - efektywność wykorzystania środków finansowych na zwalczanie bezrobocia.

17. Przedstawienie raportu o stanie gminy w 2018 roku..

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie obrad sesji.