Wyszukaj w serwisie

Raport o stanie Gminy Polska Cerekiew

Raport o stanie gminy Polska Cerekiew

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy od tego roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport Wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew przedstawiony zostanie na Sesji Rady Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 23 maja 2019 r. Raport ma charakter publiczny co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej Cerekwi najpóźniej do 22 maja 2019 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia dostępny poniżej.

Debata nad raportem o stanie gminy Polska Cerekiew zgodnie z zapisami w/w ustawy odbędzie się na sesji absolutoryjnej, która przypada na dzień 27 czerwca 2019 r.

Treść raportu o stanie gminy będzie dostępna po przedstawieniu raportu na sesji majowej na stronie internetowej BIP Urzędu www.bip.polskacerekiew.pl

DOCXZgłoszenie do debaty.docx (13,24KB)