Wyszukaj w serwisie

VII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

I N F O R M A C J A

 

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 28.03.2019 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednich sesjach.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.

7. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego pod nazwą „Cerekwicki bon żłobkowy”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia Gminy Polska Cerekiew w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23.11.2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

11. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad sesji.