Wyszukaj w serwisie

Komunikat Czystego Regionu

Prowadzącym punkty skupu surowców wtórnych przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych

 

Związek Międzygminny „Czysty Region” uprzejmie przypomina, iż na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056) z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przewidujący określone obowiązki sprawozdawcze, których termin wykonania upływa – co do roku 2018 – w dniu 31 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie to dotyczy głównie prowadzących punkty skupu surowców wtórnych.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie dotyczyć będzie roku 2018 i zawierać ma informacje o masie:

poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Obowiązujący wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1627).

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Złożenie nierzetelnego sprawozdania podlega zaś karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli to sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania kara wynosi od 500 zł do 5000 zł.

Na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” wszystkie zadania gmin związane z powyższym, wykonuje Związek – zarówno przyjmując sprawozdania, jak i wymierzając kary zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdania do biura Związku mieszczącego się przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle.

PDFRozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf (717,67KB)