Wyszukaj w serwisie

III sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 29.11.2018 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbędzie się III sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego’ na rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Polska Cerekiew.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Polska Cerekiew.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew nr V/22/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Polska Cerekiew.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad sesji.