Roczny program współpracy - protokół

PROTOKÓŁ

z konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Polska Cerekiew.

 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”

Termin konsultacji wyznaczono od 09.10.2018 r. do 23.10.2018 r.

Przebieg konsultacji:

Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez podanie do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew, informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu przeznaczonego do konsultacji, oraz formularzem zgłoszenia uwag i propozycji zmian.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Polska Cerekiew nie zgłosiła propozycji do projektu programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

 

Na tym protokół zakończono.

Sporządził: inspektor Mariusz Pendziałek

Polska Cerekiew dn. 24.10.2018 r.