Wyszukaj w serwisie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODPROGRAM 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek uprawniający do uczestnictwa w POPŻ 2014 -2020 na kolejny okres 2018/2019

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, od 1 października 2018 r. tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi wydawane i przyjmowane są oświadczenia o dochodach od osób ubiegających się do przyznania pomocy.

Termin składania oświadczeń upływa dnia 10.10.2018 r.

Po podpisaniu umowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z Bankiem Żywności w Opolu osoby zakwalifikowane do pomocy z w/w programu zostaną poinformowane o terminie i możliwości odbierania artykułów żywnościowych.