Konsultacje w sprawie projektu uchwały

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki pomocnicze gminy do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Polska Cerekiew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Polska Cerekiew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew do dnia 25 lipca 2018 r.

 

PDFZarządzenie nr 0050.47.2018.pdf (570,94KB)

DOCFormularz zgłaszania uwag do Projektu.doc (24,50KB)

DOCUZASADNIENIE.doc (25,50KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 12 lipca 2018 r.