Roczny program współpracy za 2017 - sprawozdanie

Polska Cerekiew dn. 02.03.2018 r.

 

SPRAWOZDANIE

o realizacji uchwały Nr XXI/97/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

 

Przyjęty w/w uchwałą Program określa:

- cel główny i cele szczegółowe programu

- zasady współpracy

- zakres przedmiotowy

- formy współpracy

- priorytetowe zadania publiczne na 2017 r.

- okres realizacji programu

- sposób realizacji programu

- wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

- sposób oceny realizacji programu

- informację o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert

 

Określone zasady współpracy mówią, że zalecenie realizacji zadań publicznych przez gminę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie wspierania realizacji zadań obejmuje w pierwszej kolejności zadania objęte listą zadań priorytetowych.

Są to przede wszystkim :

 

1. W dziedzinie kultury i tradycji:

a. krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i sztuki mniejszości narodowych i etnicznych

oraz języka regionalnego,

b. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości

kulturowej mniejszości narodowych.

2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a. organizacja zawodów sportowych, wielosekcyjnych zawodów i imprez sportowo –

rekreacyjnych ,

b. rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania

do uprawiania sportu.

c. wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo

młodzieży,

d. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zwłaszcza w dyscyplinie: piłka nożna,

tenis stołowy, jeździectwo konne,

e. wspieranie organizacji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. W dziedzinie ochrony zdrowia :

a. ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz

osób niepełnosprawnych,

b. udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom wymagającym

interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego,

c. pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja

lecznicza niepełnosprawnych.

 

Zlecenie realizacji w/w zadań na 2017 r. odbyło się poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów.

 

W dniu 02.01.2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2017 roku.

 

Na konkurs napłynęło 5 ofert złożone przez :

1. Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji

w wysokości 9500,00 zł. na upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród

mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, a w szczególności na prowadzenie szkolenia

sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinach sportowych – tenis stołowy, we

wszystkich kategoriach wiekowych oraz – drużyny ligi piłki nożnej letniej przy orliku.

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości 41000,00 zł. na

upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska

Cerekiew, a w szczególności organizowanie zawodów jeździeckich w dyscyplinie

ujeżdżania połączonych z festynami dla publiczności , umożliwienie utalentowanym

zawodnikom uprawiania jeździectwa na poziomie wyczynowym, a także starty zawodników

LKJ „Lewada” w zawodach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w

dyscyplinie ujeżdżania.

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 5950,00 zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu a w tym uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej, a w szczególności udział w rozgrywkach piłkarskich (liga młodzików), w turniejach zespołu piłki nożnej dziewcząt i chłopców, w pokazach zespołu tanecznego.

4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew na kwotę dotacji w wysokości 59100,00zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu, a w szczególności prowadzenie szkolenia sportowego oraz meczy sportowych w dyscyplinie sportowej piłka nożna w kategorii, seniorzy, juniorzy młodsi, trampkarze oraz oldboje.

5. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi na kwotę dotacji w wysokości 5990,00zł. na rozwój kultury fizycznej i sportu, a w tym przeprowadzenie akcji o charakterze sportowym połączonej z warsztatami edukacyjnymi, oraz opracowaniem i wydaniem „Małego Przewodnika Rowerowego”, ponadto prowadzenie zajęć na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji rajdów rowerowych dla uczni szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Polskiej Cerekwi

 

W dniu 02.01.2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych:

Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2017 roku”.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

 

1. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w

Zakrzowie na kwotę dotacji w wysokości 50000,00 zł. na pielęgnację ludzi chorych, starszych

niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2017 roku, a w

szczególności sprawowanie opieki pielęgnacyjnej społecznej i medycznej nad osobami

chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i

aktywnego stylu życia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej,

poprawienie jakości życia osób chorych, zapobieganie ich marginalizacji i wykluczaniu

społecznemu, celem priorytetowym jest pomoc osobom chorym, starszym i

niepełnosprawnym w domu – rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych, oraz poprawa stanu

ich zdrowia, poprzez zapewnienie rodzinie dostępności do sprzętu medycznego i

pielęgnacyjnego.

 

W dniu 02.01.2017 r. został ogłoszony konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2017 roku.

Na konkurs napłynęła 1 oferta złożona przez :

 

 

1. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – na kwotę dotacji

w wysokości 10000,00 zł. na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej

mniejszości, działalność świetlicowa, edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach,

propagowanie wiedzy o mniejszościach, a w szczególności na pielęgnowaniu tradycji

kulturowych naszego regionu oraz współpracę z całym społeczeństwem dzięki

organizowaniu regularnych spotkań i imprez kulturalnych przez cały rok, oraz wymianie

doświadczeń grup artystycznych z innymi grupami ,nabywanie nowych doświadczeń w

dziedzinie kultury dzięki wyjazdom na spotkania, konkursy oraz festyny, gdzie

prezentowany jest dorobek i osiągnięcia grup, celem priorytetowym jest krzewienie

popularyzacji i rozwoju kultury i sztuki niemieckiej, zmierzające w tym zakresie do

zaspokajania potrzeb ludności niemieckiej.

 

Komisje Oceniające złożone oferty rozpatrzyły w dniu 25.01.2017 r. nadesłane oferty i oceniły możliwości realizacji zadeklarowanych zadań, a także dokonały oceny kalkulacji kosztów poszczególnych zadań.

Po dokonanej analizie Komisje postanowiły zawnioskować do Wójta Gminy o zawarcie umów o udzielenie dotacji z sześcioma w/w organizacjom na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach.

Komisja Konkursowa postanowiła odmówić przyznania dotacji z budżetu gminy Polska Cerekiew następującej organizacji:

  1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Zespołu Gimnazjalo-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi

 

W 2017 r. w/w organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w formie wspierania określonych w złożonych ofertach w następującej wysokości:

 

  1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi (LZS Zakrzów) – 9500,00 zł. (wykorzystano 9498,57zł.)

  2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie – 25000,00 zł. (wykorzystano 25000,00 zł.)

  3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi – 3000,00 zł. (wykorzystano 3000,00 zł.)

  4. TS „Unia” Polska Cerekiew – 22500,00 zł. (wykorzystano 22500,00 zł.)

  5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie – 50000,00 zł. (wykorzystano 50000,00 zł.)

  6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim – 10000,00 zł.

(wykorzystano 10000,00 zł.)

Otrzymaną dotację organizacje przeznaczyły na realizację zadań ujętych w ofercie

i tak :

 

1. GZ „LZS” w Polskiej Cerekwi

LZS Zakrzów

- zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, napoi chłodzących, nagród i wyróżnień,

- zakup: usług transportowych,

- opłaty: startowe, wpisowe, składki członkowskie,

- ubezpieczenia osobowe

- obsługa finansowa.

 

 

2. LKJ „Lewada” w Zakrzowie

- zakwaterowanie i wyżywienie podczas zawodów sportowych, opłaty umożliwiające starty

zawodników i koni (licencje, paszporty, ubezpieczenia, uaktualnienie paszportów koni),

- opieka weterynaryjna i kowalska, żywienie koni,

- organizacja zawodów, obsługa techniczna zawodów, wynajem obiektów w celu

prowadzenia działalności.

 

 

3. LUKS „ATENA” w Polskiej Cerekwi

- zakup: sprzętu sportowego,

- zakup: usług transportowych.

 

 

4. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew

- zakup: sprzętu sportowego i strojów sportowych, nagród i wyróżnień, napoi chłodzących,

- zakup paliwa do prywatnych samochodów na dowóz zawodników na zawody,

- pranie strojów sportowych, sypanie linii, badania lekarskie zawodników,

- zakup: usług transportowych,

- ubezpieczenia osobowe,

- ekwiwalent sędziowski, opłaty trenera, opłaty za udział w rozgrywkach,

- opłata za obsługę finansową.

 

5. Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w

Zakrzowie

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- zakup paliwa do samochodów.

 

6. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców Na Śląsku Opolskim

- zakup oleju opałowego celem opalania budynku TSKN w Polskiej Cerekwi

 

Sporządził : Mariusz Pendziałek