Wyszukaj w serwisie

Roczny program współpracy na rok 2018

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, lub drogą mailową na adres m.pendzialek@polskacerekiew.pl do dnia 23 października 2017 r. na załączonym formularzu.

 

Projekt programu - PDFRoczny Program Współpracy na 2018 r. konsultacje.pdf (128,35KB)

Formularz zgłoszenia uwag dotyczący programu - PDFFormularz zgłaszania uwag do Projektu.pdf (26,14KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 09.10.2017 r.