Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja nt. ptasiej grypy

 

I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z rozporządzenie MRiRW z dnia 04 kwietnia 2017r., w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (DZ.U. poz. 722), informuję że rozporządzenie to zostało wydane w związku ze zmniejszoną częstotliwością występowania wysoce zjadliwej grypy w całym kraju.

Nakazy i zakazy ww. rozporządzenia obowiązują do dnia 6 kwietnia 2017 roku. Należy tu wymienić szczególnie:

  1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami, a tym samym zniesiono zakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w szczególności w zamkniętych obiektach,
  2. utrzymywaniu drobiu w sposób ograniczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których maja dostęp dzikie ptaki,
  3. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  4. przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

 

Ponadto został uchylony zakaz organizowania targów, wystawi pokazów z udziałem żywych ptaków.

 

Rozporządzenie to nadal zobowiązuje posiadacza drobiu do zawiadamiania organu Inspekcji weterynaryjnej  albo najbliższy podmiot świadczący usługi  z zakresu medycyny weterynaryjnej  o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

Niezależnie od powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii lub Wojewoda w przypadku zagrożenia wystąpienia grypy ptaków, w drodze aktu miejscowego, wprowadzić może odpowiednie środki w tym konieczność utrzymania drobiu w zamknięciu.

 

Jednocześnie informuje się , że uchylone zostało Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (DZ.U.2091).

PDFRozporządzenie MRiRW.pdf (233,66KB)
PDFpismo weterynaria.pdf (497,85KB)