Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 31 marca 2017r.

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


      Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) 

zawiadamiam,

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew na działkach o nr ew.: 1048 – obręb Polska Cerekiew, 40 – obręb Jaborowice (w części objęte decyzją), 851/4, 813 (w części objętej decyzją), 841, 772, 821 (w części objętej decyzją), 731/2 – obręb Zakrzów,  gmina Polska Cerekiew”

 

Z treścią decyzji nr 2/2017 z dnia 31 marca 2017r. zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi  przy ul. Raciborskiej 4, pok. Nr 11, Ip. w godzinach pracy urzędu.

 

Od przedmiotowej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Polska Cerekiew: www.bip.polskacerekiew.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Polska Cerekiew – I piętro, na tablicach ogłoszeń sołectw: Polska Cerekiew, Jaborowice i Zakrzów.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Piotr Kanzy