Wyszukaj w serwisie

Roczny Program Współpracy na 2017 rok

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, lub drogą mailową na adres   do dnia 24 października 2016 r. na załączonym formularzu.

 

Projekt programu - DOCRoczny Program Współpracy na 2017 r. konsultacje.doc (76,50KB)

Formularz zgłoszenia uwag dotyczący programu - DOCFormularz zgłaszania uwag do Projektu.doc (29,50KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 10.10.2016 r.