Wyszukaj w serwisie

Informacja WFOŚiGW w Opolu

Szanowni Państwo!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska realizując misję, przyczynia się do działań na rzecz ochrony środowiska i tym samym wspiera rozwój regionalny poprzez m.in. finansowanie przedsiębiorców działających na terenie naszego województwa w ramach udzielanych im pożyczek inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

Wznawiając informację chcielibyśmy w szczególności wskazać, iż udzielane przez Fundusz niskooprocentowane pożyczki stanowią również pożyczki obrotowe na bieżącą działalność przedsiębiorstwa związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może być m. in. zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na potrzeby Gmin i Miast, finansowane z udziałem pożyczek ze środków własnych Funduszu (budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, obiekty gospodarki odpadami, termomodernizacja obiektów, modernizacje systemów grzewczych, itp.).

           

 „Wykonawco każda Twoja inwestycja służy gminie, miastu i ochronie środowiska. Skorzystaj z niskooprocentowanych pożyczek na zakup materiałów i surowców udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”
 www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp.

Ponadto zachęcamy, by na etapie tworzenia wzoru umowy na wykonanie zadania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dopuszczali Państwo możliwość cesji wierzytelności należności za wykonaną pracę na rzecz Instytucji finansującej Wykonawcę.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz współpracę.