Wyszukaj w serwisie

UWAGA ROLNICY !!!

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu informuje, że na nowo założone plantacje rzepaku mogą lokalnie nalatywać pchełki.


Pchełki są chrząszczami o długości ciała przeważnie 2-3 mm; największa pchełka rzepakowa osiąga dł. do 4 mm. Chrząszcze są podłużne, ciemno ubarwione (pchełki falistosmuga i smużkowana z żółtawymi pasami wzdłuż pokryw). Larwy, o długości ciała 6-7 mm, są brudnobiałe lub żółtawe, z plamkami i z ciemną głową. Szkodliwym stadium rozwojowym jest zarówno larwa jak i dorosły chrząszcz. Chrząszcze wygryzają okrągłe dziurki w liścieniach i liściach; większe chrząszcze pchełki rzepakowej mogą szkieletować liście. Uszkodzenia liści poprzez ich minowanie powodują larwy pchełki smużkowanej. Najbardziej szkodliwe są larwy pchełki rzepakowej, które żerują w ogonkach
liściowych, nerwach liści oraz w pędach roślin, drążąc w nich korytarze. Larwy innych gatunków pchełek żerują na korzeniach.

W przypadku dużego nasilenia szkodników dochodzi do znacznego uszkodzenia powierzchni asymilacyjnej i w skrajnych przypadkach do zamierania roślin. Osłabione rośliny źle zimują. Ponadto, uszkodzone rośliny są częściej porażane przez suchą zgniliznę kapustnych.

Decyzję o zwalczaniu pchełek należy podjąć na podstawie prowadzonych systematycznie obserwacji na plantacji rzepaku począwszy od wschodów (faza rozwojowa BBCH 1/10). W celu
stwierdzenia obecności chrząszczy, obserwacje należy prowadzić w różnych punktach pola, wybierając po 1 metrze bieżącym rzędu roślin i zliczając znajdujące się na nich owady.

W zależności od wielkości pola, analizę należy przeprowadzić w 10 – 15 jego punktach.

Próg szkodliwości stanowi 1 chrząszcz na 1 mb roślin. Dla pchełki rzepakowej próg szkodliwości to 3 chrząszcze na 1 mb roślin lub też stwierdzenie 1-2 larw na 1 roślinie.

Występowanie szkodników można także ograniczyć poprzez zwalczanie chwastów z rodziny kapustowatych, siew nasion w dobrze przygotowaną glebę, a w warunkach sprzyjających pojawom pchełek zwiększenie normy wysiewu nasion.
Przed zastosowaniem odpowiedniego preparatu zwalczającego pchełki należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji - etykiety stosowania. Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi:

● Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga: www.minrol.gov.pl/pol/Informacje branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin

● Etykiety stosowania śor dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: www.minrol.gov.pl/pol/Informacjebranzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.

4) Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ww. ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu