Droga do lepszej przyszłości

Rozeznanie rynku w zakresie oszacowania kosztów usługi z zakresu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: „Droga do lepszej przyszłości”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W celu rozeznania rynku i zbadania ofert rynkowych w zakresie usługi z zakresu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: „Droga do lepszej przyszłości” zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie Państwa propozycji kosztorysów na w/w usługę.
Czekamy na Państwa propozycje złożone na formularzu ofertowym (w załączeniu).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie niżej wymienionych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności kluczowe w szkołach Gminy Polska Cerekiew, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi, Publicznej Szkole Podstawowej we Wroninie, Publicznym Gimnazjum w Polskiej Cerekwi

a) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki

b) Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności kluczowe z przyrody, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, nauczania zintegrowanego oraz warsztaty ICT

Każde z w/w zajęć będzie realizowane jako odrębne zadanie.

Zajęcia będą prowadzone w związku z realizacją projektu „Droga do lepszej przyszłości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Termin realizacji zajęć: od 24 września 2012r. do 31 czerwca 2013r., w wymiarze 30 godzin dla jednej grupy.

3. Zajęcia prowadzone będą na terenie placówek w/w wymienionych w systemie lekcyjnym, gdzie przez jedną godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut.

4. Opisane zajęcia będą realizowane bezpośrednio przed lub bezpośrednio po obowiązkowych zajęciach szkolnych lub w soboty, według harmonogramu opracowanego przez wykonawcę, we współpracy z dyrektorem danej szkoły.

5. Zajęcia mają być prowadzone w oparciu o opracowany przez wykonawcę program uwzględniający przeprowadzoną wcześniej diagnozę potrzeb uczestników projektu. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, a działania dostosowywane będą do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych.

6. Do obowiązków wykonawcy – prowadzącego zajęcia będzie należało m.in.:
1) opracowanie w formie pisemnej, szczegółowego programu pracy zajęć i przedstawienia go do akceptacji dyrektorowi danej szkoły oraz kierownikowi projektu, w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć,
2) przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora placówki oświatowej, w której będą realizowane zajęcia,
3) niezwłoczne informowanie dyrektora placówki oświatowej o każdym przypadku uniemożliwiającym mu realizację zajęć zgodnie z harmonogramem (w przypadku braku możliwości realizacji zajęć w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem) z powodów niezależnych od wykonawcy możliwe jest przeprowadzenie takich zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły),
4) w wypadku zmiany planu zajęć szkoły, wykonawca musi wykazać się dyspozycyjnością i elastycznością wobec zmian w harmonogramie,
5) zapewnienie ładu i porządku w czasie zajęć, bezpieczeństwa uczniów uczestniczącym w zajęciach oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych,
6) bieżące dokumentowanie prowadzonych zajęć w dzienniku oraz bieżąca kontrola frekwencji i monitorowania osiągnięć uczniów,
7) dokonanie testów/badań umiejętności uczniów na początku i końcu projektu przy pomocy opracowanego przez siebie narzędzia diagnostycznego, skonsultowanego z kierownikiem, w terminie ustalonym przez kierownika projektu,
8) bieżące sporządzenie wymaganej dokumentacji określonej przez kierownika projektu,
9) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
10) niezwłoczne udostępnianie dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi placówki oświatowej, organowi kontrolującemu,
11) wykorzystywanie w trakcie zajęć nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, które zapewni szkoła i angażowanie uczestników do aktywnego korzystania z narzędzi edukacyjnych,
12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za:
- bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć,
- jakość i terminowość prowadzonych zajęć,
- szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy,
- wykorzystanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji zajęć oraz dbałość o ich należyty stan.

7. Wykonawca prowadzący zajęcia, winien:
a) spełniać wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

 

Ponadto, zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki osoby zdolne do wykonania zamówienia nie mogą być zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych ośrodków EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie (w takim przypadku należy stosownymi zaświadczeniami, oświadczeniami wykazać brak konfliktu interesów i podwójnego finansowania).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia nie mogą być na dzień podpisania umowy zaangażowane w realizację zadań w projektach finansowanych w ramach POKL w takim stopniu, że nie będą mogły wykonać zamówienia, chyba, że wykażą, że będą w stanie efektywnie realizować zadania w projekcie (składając stosowne oświadczenia, zaświadczenia, harmonogramy realizacji zadań w innych projektach itp.).

Ofertę prosimy złożyć do 17 września 2012 r. do godz. 16.00 w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do lepszej przyszłości” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania. Do formularza oferty załączyć należy CV nauczyciela w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu Aneta Piela, tel. 503131406.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowe zapytanie jest realizowane w ramach rozeznania rynku i nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.

 

Polska Cerekiew, 10 września 2012

 

Do pobrania:

DOCZałącznik nr 1 (49,50KB)

DOCZałącznik nr 2 (47,00KB)