Gmina Polska Cerekiew

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy z 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050/2/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zarządzenie nr 0050/3/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.3.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/5/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.5.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/6/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty na dotacje przyznawane z budżetu Gminy Polska Cerekiew organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
PDFZarządzenie nr 0050.6.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/7/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 0050/8/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/9/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/10/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru podmiotów i wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert na dotację z budżetu Gminy Polska Cerekiew w 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/11/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050/13/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonego do najmu.
PDFZarządzenie nr 0050.13.2019.pdf
PDFZałącznik do zarządzenia nr 0050.13.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/14/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej złożone wnioski o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zawodnikom z terenu gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.14.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.19.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/20/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
PDFZarządzenie nr 0050.20.2019.pdf

Zarządzenie nr 0050/21/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
PDFZarządzenie nr 0050.21.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/23/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za wynajem powierzchni wystawowej oraz reklamowej w obiekcie zlokalizowanym przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Zarządzenie Nr 0050/24/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050/26/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku bardzo silnych wiatrów, które miały miejsce w dniach 10 – 11 marca 2019 roku.
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050.26.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/27/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/28/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogownictwa.

Zarządzenie Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
PDFZarządzenie.0050.30.2019.2019-03-28.pdf

Zarządzenie Nr 0050/31/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi.

Zarządzenie Nr 0050/33/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050/34/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/35/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050/36/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 0050/37/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
PDFZarządzenie nr 0050.37.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/40/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku wyborach do Parlamentu Europejskiego.
PDFZarządzenie nr 0050.40.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/41/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Polska Cerekiew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
PDFZarządzenie nr 0050.41.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Polska Cerekiew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
PDFZarządzenie nr 0050.42.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/43/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.43.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/44/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.44.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/45/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.45.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/46/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z informacjami o możliwości nabycia spadku przez Gminę Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.46.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/47/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.47.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/48/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.48.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/49/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.49.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/50/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.50.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/51/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFZarządzenie nr 0050.51.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/68/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.68.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/74/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.74.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 730_1.PC.pdf

Zarządzenie Nr 0050/75/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.75.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 729_3.PC.pdf

Zarządzenie Nr 0050/76/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 czerwca roku w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Polskiej Cerekwi.
PDFzarządzenie nr 0050.76.2019 - ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego 729_2.PC.pdf

Zarządzenie Nr 0050/85/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjno - sportowe stanowiące zasób nieruchomości Gminy Polska Cerekiew.
PDFZarządzenie nr 0050.85.2019.pdf

Zarządzenie Nr 0050/86/2019 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
PDFZarządzenie nr 0050.86.2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  09-01-2019
  przez: Piotr Kanzy
 • opublikowano:
  09-01-2019 11:56
  przez: Piotr Kanzy
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 14:50
  przez: Piotr Kanzy
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Polska Cerekiew
  odwiedzin: 425
Dane jednostki:

Gmina Polska Cerekiew
47-260 Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
NIP: 7492056546

Dane kontaktowe:

tel.: 77 480 14 60
fax: 77 480 14 89
e-mail: ug@polskacerekiew.pl
strona www: polskacerekiew.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×